صفحه نخست » مناقصات » آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات سرپرستی خوابگاه های دانشجویی

مناقصه گزار: دانشگاه ولی­عصر(عج) رفسنجان

محل دریافت اسناد: رفسنجان، ابتدای جاده یزد، سازمان مرکزی دانشگاه ولی­عصر(عج)- دبیرخانه مرکزی

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات سرپرستی خوابگاه‌های دانشجویی

مهلت دریافت اسناد: از مورخه چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ لغایت چهار‌شنبه ۹۸/۰۲/۱۱ ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ‌شنبه ۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴

جلسه توجیهی: سه‌شنبه ۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۸/۵ صبح – دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

بازگشایی پیشنهادات: یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰صبح – دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی

ارائه رسید بانکی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۸۸۶۷۳۸۰۴۱ بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه جهت دریافت اسناد الزامی است.

ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و ارائه کد کاربری الزامی است.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

تذکر ۱: شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادها، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌نماید و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

تذکر ۲: هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.