قرارداد بیمه تکمیلی
نظربه انعقادقراردادبیمه تکمیلی درمان کارکنان باشرکت بیمه البرزازکلیه همکاران دانشگاه تقاضامی شودجهت افزایش یاکاهش افرادتحت تکفل به دبیرخانه مرکزی سرکارخانم هاشمی مراجعه فرمائید،درضمن حق بیمه هرنفر240/000هزارریال می باشد.
                   

 
                                                                                                                                            ستاد رفاهی
   1392/4/9 12:14

1/10 (تعداد آرا 5 نفر )
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
تير 1396
 
2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24
31