قرارداد بیمه تکمیلی
نظربه انعقادقراردادبیمه تکمیلی درمان کارکنان باشرکت بیمه البرزازکلیه همکاران دانشگاه تقاضامی شودجهت افزایش یاکاهش افرادتحت تکفل به دبیرخانه مرکزی سرکارخانم هاشمی مراجعه فرمائید،درضمن حق بیمه هرنفر240/000هزارریال می باشد.
                   

 
                                                                                                                                            ستاد رفاهی
   1392/4/9 12:14

1/10 (تعداد آرا 5 نفر )
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
ارديبهشت 1396
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30