قرارداد بیمه تکمیلی
نظربه انعقادقراردادبیمه تکمیلی درمان کارکنان باشرکت بیمه البرزازکلیه همکاران دانشگاه تقاضامی شودجهت افزایش یاکاهش افرادتحت تکفل به دبیرخانه مرکزی سرکارخانم هاشمی مراجعه فرمائید،درضمن حق بیمه هرنفر240/000هزارریال می باشد.
                   

 
                                                                                                                                            ستاد رفاهی
   1392/4/9 12:14

1/10 (تعداد آرا 5 نفر )
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
فروردين 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
31 30 29 28 27 26
 
 
عید نوروز