درباره مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه،به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طره های عمرانی.
 • تهیه و تدوین طرح جامع فضای کالبدی دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.
 • نظارت بر حسن انجام کار مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی دانشگاه.
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی.
 • اجرای طرح های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
 • برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیر و نگهداری ساختمان ها، تاسیسات و لوازم مربوط ( از قبیل شبکه های آب و برق، گاز و غیره) در دانشگاه.
 • پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • تهیه نقشه طرح های عمرانی دانشگاه.
 • برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چارچوب طرح جامع دانشگاه.
 • تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمان ها و تاسیسات.
 • برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه.
 • نظارت بر انجام تعمیرات و نگهداری ساختمان ها، تاسیسات و لوازم مربوط( از قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره) در دانشگاه
 • جمع آوری اطلاعات برای تنظیم بودجه طرح های عمرانی دانشگاه

مدیر