ادارات مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره توسعه طرح های عمرانی

رئیس اداره توسعه طرح های عمرانی

اداره نظارت و ارزیابی فیزیکی طرح های عمرانی

اداره تعمیر و نگهداری

رئیس اداره تعمیر و نگهداری

کارشناسان