اداره تعمیر و نگهداری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره

محمود رضاخانی
سمت : رئیس اداره تعمیر و نگهداری

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

کارشناسان

محمود صادقی
سمت : ...

تلفن:۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

مهندس مجید مرادی
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۵-۰۳۴

مهندس مهدی رضا نظریان
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۴-۰۳۴

محمود ببرالله
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

مهدی غلامحسینی
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴