صفحه نخست » Personnel » دکتر عطاا… عسکری همت

دکتر عطاا… عسکری همت

سومین و پنجمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از مهر ۱۳۸۱ لغایت شهریور ۱۳۸۲ و  از شهریور ۱۳۸۳ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۵