اداره رسیدگی به اسناد

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره رسیدگی به اسناد دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

*کنترل و رسیدگی به اسناد و مدارک رسیده به امور مالی و مطابقت آنها با قوانین و مقررات مربوطه.

* نظارت و کنترل بر وجوه پرداختی قراردادها با توجه به صورت وضعیت های ارسالی.

* کنترل و رسیدگی به لیست پرداختهای پرسنلی و مطابقت آنها با قوانین و مقررات مربوطه.

* نظارت بر کامل و مکفی بودن مدارک قانونی سند صادره تا سقف هزینه صورت گرفته با توجه به صحت اعداد و ارقام هزینه.

رئیس اداره