اداره توسعه طرح های عمرانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره

مهندس مجید ابراهیمی
سمت : رئیس اداره توسعه طرح های عمرانی
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
تلفن :  ۳۱۳۱۲۴۰۰-۰۳۴ ایمیل :m.ebrahimi@vru.ac.ir