اداره توسعه طرح های عمرانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره

مهندس مجید ابراهیمی
سمت : رئیس اداره توسعه طرح های عمرانی
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

تلفن:     ۳۱۳۱۲۴۰۰-۰۳۴

ایمیل :m.ebrahimi@vru.ac.ir