پروژه‌های در دست اجرا

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام پروژهمتراژ
تصفیه خانه فاضلاب 200 متر مربع
فاز سوم دانشکده علوم پایه 6596 متر مربع
خوابگاه صبوری 3300 متر مربع
دانشکده علوم اداری و اقتصاد 6185 متر مربع
مجموعه ورزشی خواهران 4800 متر مربع
گلخانه تحقیقاتی کشاورزی 1600 متر مربع
مجموعه آزمایشگاه شیمی300متر مربع
قسمت دوم فاز دوم علوم پایه2500 متر مربع
پایگاه اورژانس بانوان400 مترمربع
مرکز مهارت افزایی600 مترمربع
خوابگاه متأهلین2000 مترمرع
مرکز شتاب دهنده---