پروژه‌های در دست اجرا

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام پروژهمتراژ
بهسازی درمانگاه 350 متر مربع
مجموعه ورزشی خواهران 4800 متر مربع
خوابگاه صبوری 3300 متر مربع
ساختمان شماره 2 فرهنگی 900 متر مربع
دانشکده علوم پایه فاز 3 6900 متر مربع
دانشکده علوم اداری و اقتصاد 5900 متر مربع