گروه آمار و تشکیلات

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی گروه آمار و تشکیلات

طراحی ساختار سازمانی مناسب، تهیه و تنظیم شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل از جمله فعالیت‌هایی است که برای تحقق اهداف و مأموریت‌های هر سازمانی لازم است. ساختار سازمانی بیانگر روابط و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدهای سازمانی، حدود اختیارات، سلسله مراتب و سطوح مدیریتی و سرپرستی است که در سازمان نظم ایجاد کرده و منجر به توسعه یافتگی، کارآیی و اثربخشی بهتر می‌گردد.

همچنین نقش و جایگاه آمار در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظام تصمیم‌گیری بر کسی پوشیده نیست، به‌طوری‌که توسعه کشورها با توسعه نظام‌های آماری آنها گره خورده است. اهمیت آمار و اطلاعات به حدی است که آن را زیر بنای برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند و ایجاد و توسعه نظام‌های آماری کارآمد و مؤثر را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه‌ریزی می‌دانند.

 

خلاصه وظایف:

 • بروزرسانی وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي كار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه.
 • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه
 • تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء.
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.
 • مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل.
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي درمديريت دانشگاه.
 • انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات
 • جمع آوري آمارها و داده‌هاي مورد نياز دانشگاه همچنین حسابهاي ملي بخش ذيربط
 • استقرار نظام آماري ثبتي در داخل دانشگاه
 • تهيه، اجرا و استخراج طرحهاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز و پردازش و تحليل آن در جهت استفاده از نتايج در برنامه‌هاي دانشگاه و همچنين در راستاي طرح‌ها و برنامه‌هاي وزارت متبوع و مرکز آمار براساس ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و راهکارهاي ابلاغي آن مراکز
 • ايجاد پايگاه اطلاعات آماري دانشگاه و انجام هماهنگي‌هاي لازم با مراکز آمار و تصمیم‌گیری نظیر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مرکز آمار ايران براي اتصال آن به پايگاه اطلاعات آماري بخشي و شبکه اطلاع رساني کشور
 • بهره‌گبری از ابزارهای مناسب نرم‌افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارش
 • استخراج و ارائه آمار دانشجویی و پرسنلی به موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
 • جمع آوری و ارسال اطلاعات پایه دانشگاه به منظور دسته‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
 • اطلاع‌رسانی و ارائه آمارهای تولید شده و پاسخگویی به نیازها و درخواست‌های آماری به داخل و خارج از دانشگاه

 

رئیس گروه

صدیقه شهاب الدینی
سمت : رئیس گروه آمار و تشکیلات

تلفن: ۳۱۳۱۲۵۶۸-۰۳۴