اداره دریافت و پرداخت

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره دریافت و پرداخت دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

* پرداخت حقوق و مزایا، حق التدریس، اضافه کار، مأموریت و سایر پرداختهای پرسنلی ضمن کسر کسورات قانونی و بدهی های کارکنان و پرداخت آنها به سازمانها و مراجع ذیربط.

 * انجام کلیه امور مربوط به پرداختهای حقوق و مزایای بازنشستگان و موظفین. 

 * تهیه و تنظیم کلیه لیست های پرداخت های پرسنلی و ارائه فیش های حقوقی.

  *  صدور چک های مربوطه و ارائه آنها به بانک جهت واریز به حساب افراد ذینفع.

 * تهیه و تنظیم درخواست وجه اعتبار اختصاصی از خزانه 

رئیس اداره

اکبر بازماندگان
سمت : رئیس اداره دریافت و پرداخت

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۱۶-۰۳۴

کارشناسان

مصطفی نقی ماهانی
سمت : کارشناس امور مالی

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۰۸-۰۳۴

سمیه زین الدینی
سمت : کارشناس امور مالی

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۱۴-۰۳۴