درباره دبیرخانه شورای رفاهی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی دبیرخانه شوای رفاهی دانشگاه ولی‌عصر (عج)

دبیرخانه شورای رفاهی

مشاور رییس مؤسسه در امور رفاهی به عنوان دبیر شورای رفاهی مؤسسه توسط رییس مؤسسه برای مدت دو سال منصوب و با تشکیل شورای رفاهی و دبیرخانه آن در مؤسسه نسبت به ارتقاء منزلت و بهبود معشیت اعضای هیأت علمی فعالیت می‌کند.

بر اساس مفاد آیین‌نامه شورای رفاهی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه:

1: احکام اعضا و دبیر شورای رفاهی مؤسسه توسط رییس مؤسسه به مدت دو سال صادر می‌شود.

2: به منظور پی‌گیری و اجرای مصوبات شورای رفاهی مؤسسه، دبیرخانه شورا در حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع مؤسسه تشکیل و زیر نظر مشاور رییس و دبیر شورای رفاه انجام وظیفه می‌نماید.

3: مشاور رییس و دبیر شورای رفاهی بطور مستمر فعالیت‌های شورا را به ریاست مؤسسه و به دبیرخانه شورای رفاهی وزارتخانه گزارش می‌دهد.

 

وظایف دبیر شورای رفاهی:

* تدوین دستور کار، برگزاری جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات و تهیه گزارش نظارتی برای شورا.

* نیازسنجی و شناخت مسائل و مشگلات رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه و انعکاس مطلوب آنها در شورای رفاهی مؤسسه و پیگیری مصوبات شورای رفاهی توسط واحدهای مختلف.

* هماهنگی و همکاری با نهادهائی که در خصوص امور رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه فعالیت دارند؛ از قبیل شرکت‌های تعاونی، مجامع صنفی و رفاهی، صندوق‌های رفاه و بانک‌ها.

* تشکیل کارگروه‌های تخصصی شامل مسکن، تسهیلات اعتباری، سلامت و بیمه، خدمات گردشگری و رفاهی.

* ایجاد زمینه هم اندیشی، همفکری و همکاری در خصوص بهره‌برداری بهینه از امکانات موجود در جهت رفع مشکلات معشیتی و تأمین خدمات و تسهیلات رفاهی مشترک برای اعضای هیأت علمی.

* بررسی و شناسائی توانمندی‌ها و امکانات رفاهی بالقوه و بالفعل منطقه و برنامه‌ریزی مشترک برای استفاده بهینه از امکانات مناطق.

دبیر

دکتر مرتضی ساحلی
سمت : دبیر شورای رفاهی
دکتری آنالیز

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۵

پست الکترونیک: saheli  AT vru.ac.ir

وب سایت