اداره اعتبارات، تعهدات و درآمدها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره اعتبارات، تعهدات و درآمدها دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

* ثبت، نگهداری و کنترل میزان اعتبارات بودجه ای و وصولی در فعالیت های بودجه ای، جاری، اختصاصی، تملک دارائیها، ردیف های متمرکز و سایر منابع در برنامه ها و سرفصلهای مختلف بودجه ای. 

* رعایت سقف اعتبار پیش بینی شده آیتم های بودجه تفصیلی و تطبیق هزینه ها با آیتم های بودجه تفصیلی در قالب فعالیت های هزینه ای، تملک دارائیها، طرحهای عمرانی و اختصاصی.

* نگهداری، ثبت و رعایت سقف اعتبارات ابلاغی واحدهای ستادی و غیرستادی دانشگاه بر اساس سیاست نظارت ها و مأموریتهای ابلاغی مربوطه.  

رئیس اداره

نصرت نصیری راد
سمت : رئیس اداره اعتبارات، تعهدات و درآمدها

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۱۴-۰۳۴

کارشناسان

مهدیه نوش آبادی
سمت : کارشناس درآمدها

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۱۴-۰۳۴