درباره امور مالی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی واحد امور مالی دانشگاه ولی‌عصر (عج)

معرفی مدیریت:

مدیریت امور مالی به عنوان یکی از مدیریت های زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه محسوب می شود که وظایفی از قبیل کنترل و نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مالی دانشگاه بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی، مصوبات هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله: تأمین اعتبار اسناد هزینه طبق بودجه مصوب و اعتبارات تخصیص یافته، ثبت اسناد هزینه ای و وصولی های دانشگاه در کلیه منابع اعتباری، نگهداری حساب ها، تنظیم گزارشات و صورتهای مالی و ارسال آنها به مراجع ذیربط و ... را عهده دار می باشد.

شرح وظایف :

* کنترل و نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مالی دانشگاه  بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی، مصوبات هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله:

* تأمین اعتبار اسناد هزینه طبق بودجه مصوب و اعتبارات تخصیص یافته.

* ثبت اسناد هزینه ای و وصولی های دانشگاه در کلیه منابع اعتباری.

* کسر کسورات قانونی (بیمه، مالیات، بازنشستگی و ...) و بدهی های کارکنان و ارسال آن به سازمان ها و مراجع ذیربط.

* نگهداری حساب ها، تنظیم گزارشات و صورتهای مالی و ارسال آنها به مراجع ذیربط.

* نگهداری، حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار.

* وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آنها به خزانه.

* ثبت و نگهداری حساب اموال دانشگاه و نظارت بر حفظ و حراست آنها.

* درخواست وجه اعتبارات بند "و" و "سایر" از خزانه.

* حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی.

* امضاء کلیه اسناد مالی و چک های مربوط.

* تعیین عاملین مالی واحد ها و امنای اموال.

* انجام مکاتبات لازم با واحدهای دانشگاه ، سازمانها و مراجع ذیربط.

* شرکت در جلسات برگزاری مناقصه ها و مزایده ها.

مدیر امور مالی

محمد صالحی
سمت : مدیر امور مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۲۳-۰۳۴

فکس: ۳۱۳۱۲۱۶۲-۰۳۴

ایمیل:m.salehi@vru.ac.ir

معاون مدیر امور مالی

محمد نیکویی دستجری
سمت : معاون مدیر امور مالی
کارشناسی ارشد مدیریت- گرایش مدیریت تشکیلات و روشها

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۱۳-۰۳۴

فکس: ۳۱۳۱۲۳۱۳-۰۳۴

پست الکترونیک: nikooiym AT vru.ac.ir

 

 

کارشناسان امور مالی

محمد داورانی حسنی
سمت : کارشناس مالی

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۲۳-۰۳۴

مریم حسین پور
سمت : عامل مالی و رئیس اداره حسابداری حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

فاطمه السادات هاشمی
سمت : مسئول دبیرخانه امور مالی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۱۵-۰۳۴

زهرا رفیعی
سمت : عامل مالی و رئیس اداره حسابداری حوزه معاونت پژوهش و فناوری

تلفن: ۳۱۳۱۲۵۴۷-۰۳۴

زهره شریفی
سمت : عامل مالی و رئیس اداره حسابداری مرکزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۳۴-۰۳۴