معرفی پرسنل

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتر مهدی مصباح

سمت : سيزدهمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از آبان ۱۳۹۸ لغایت شهریور ۱۴۰۰

دکتر احمد صفا‌پور

سمت : دوازدهمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از تیر ۱۳۹۶ لغایت آبان ۱۳۹۸

دکتر افشین درکی

سمت : یازدهمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از شهریور ۱۳۹۴ لغایت تیر ۱۳۹۶

دکتر علیرضا طالبی‌زاده

سمت : دهمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از آذر ۱۳۹۲ لغایت شهریور ۱۳۹۴

دکتر حسین مهرابی

سمت : نهمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از مرداد ۱۳۸۹ لغایت آذر ۱۳۹۲

دکتر مجید فکری

سمت : ششمین و هشتمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از اردیبهشت ۱۳۸۵ لغایت تیر ۱۳۸۷ و از آبان ۱۳۸۸ لغایت مرداد ۱۳۸۹

دکتر محمدحسین شیردره حقیقی

سمت : چهارمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از شهریور ۱۳۸۲ لغایت شهریور ۱۳۸۳

دکتر عطاا… عسکری همت

سمت : سومین و پنجمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از مهر ۱۳۸۱ لغایت شهریور ۱۳۸۲ و  از شهریور ۱۳۸۳ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۵

دکتر وحید فرزام

سمت : دومین و هفتمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از آذر ۱۳۷۹ لغایت مهر ۱۳۸۱ و از  تیر ۱۳۸۷ لغایت آبان ۱۳۸۸

زنده‌یاد دکتر عبدالمهدی انصاری

سمت : اولین معاون توسعه مدیریت و منابع

از شهریور ۱۳۷۰ لغایت آذر ۱۳۷۹