اداره دفترداری و اموال

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره دفترداری و اموال دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

* تهیه و تنظیم صورتهای مالی دانشگاه و بستن حسابها در پایان سال مالی و ارسال نسخ مربوطه به مراجع ذیربط.

 * تهیه صورتحساب نهایی ماهانه پس از انجام اصلاحات. 

 * بررسی مانده اعتبارات و هزینه کرد دانشگاه بین دفاتر مالی این اداره و اداره اعتبارات و اصلاح و رفع مغایرتها.

  * نظارت و کنترل پیش پرداختها و علی الحسابها و پیگیری در جهت تسویه آنها.

 *  رفع مغایرتهای بانکی بین صورتحساب بانک و دفاتر مالی و صدور سند اصلاحی.

 * بایگانی و نگهداری کلیه اسناد صادره مدارک موجود در امور مالی.

 * تهیه گزارش کسورات مالیاتی و یا قبوض پرداختی مالیات افراد حقیقی و حقوقی و ارائه آن به اداره مالیات یا افراد ذینفع.

* ثبت و کنترل وجوهی که به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز گردیده و مطابقت آن با وجوه واریزی به خزانه و اخذ تأییدیه مربوطه.

ثبت و ضبط شماره پلاکهای صادره در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه به صورت طبقه بندی شده طبق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علم و صنعت ایران و سایر مقررات مربوطه.

 * تعیین و اختصاص شماره پلاک اموال و برچسب آن بر روی اموال مربوطه. 

 * صدور برگه های ورود و خروج اموال دانشگاه حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوطه، نقل و انتقال آن در داخل دانشگاه یا به سازمانها و وزارتخانه های دیگر.

  * مراجعه به واحدها جهت صورت برداری اموال موجود و تحویل و تحول به جمعداران مربوطه یا انتقال به انبار اسقاط.

 * کنترل و رسیدگی اموال تحویلی به پرسنلی که به عناوین مختلف ارتباط حقوقی آنها با دانشگاه قطع میگردد از جمله: بازنشستگی، استعفاء، اخراج، انتقال و ... و امضاء تسویه حسابهای مربوطه.

رئیس اداره

غلامرضا مقیمی
سمت : رئیس اداره دفترداری و اموال

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۰۸-۰۳۴

کارشناسان

علیرضا احمدی
سمت : کارشناس اداره دفترداری و تنظیم اسناد

تلفن: ۳۱۳۱۲۵۷۰-۰۳۴

احمد محمودنیا
سمت : کارشناس دفترداری و تنظیم حساب ها

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۰۸-۰۳۴

علی رضایی
سمت : امین اموال

تلفن: ۳۱۳۱۲۵۵۵-۰۳۴  و  ۳۱۳۱۲۳۷۲-۰۳۴

فتح الله شیبانی
سمت : امین اموال

تلفن: ۳۱۳۱۲۵۵۵-۰۳۴

علی اکبر صالحی
سمت : مسئول اداره اموال

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۷۲-۰۳۴

جواد جاور
سمت : مسئول بایگانی اسناد

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۱۱-۰۳۴