اداره نظارت و ارزیابی فیزیکی طرح های عمرانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره نظارت و ارزیابی فیزیکی طرح های عمرانی

کارشناسان

مهندس حسین رمضانی
سمت : کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فیزیکی طرح های عمرانی
کارشناس عمران- سازه
تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۵-۰۳۴