آیین‌نامه‌ها و فرمهای امور اداری

معاونت پژوهش و فن آوری

آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه استخدام اعضای هیأت علمی
file name : estekhdam-Elmi.pdf
file size : 15 MB
دانلود
آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیأت علمی
file name : estekhdam-karkonan.pdf
file size : 8 MB
دانلود