اداره تعمیر و نگهداری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره

محمود رضاخانی
سمت : رئیس اداره تعمیر و نگهداری

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

کارشناسان

مهدی غلامحسینی
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

محمود ببرالله
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

محمود صادقی
سمت : ...

تلفن:۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

مهندس مهدی رضا نظریان
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۴-۰۳۴

مهندس مجید مرادی
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۵-۰۳۴