اداره تعمیر و نگهداری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره

مسلم محققی
سمت : رئیس اداره تعمیر و نگهداری

 

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۲-۰۳۴

کارشناسان

مهندس مهدی رضا نظریان
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۴-۰۳۴

محمود صادقی
سمت : ...

تلفن:۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

مهندس مجید مرادی
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۵-۰۳۴

محمود ببرالله
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

مهدی غلامحسینی
سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴