Skip to content

اداره رسیدگی به اسناد

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره رسیدگی به اسناد دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

*کنترل و رسیدگی به اسناد و مدارک رسیده به امور مالی و مطابقت آنها با قوانین و مقررات مربوطه.

* نظارت و کنترل بر وجوه پرداختی قراردادها با توجه به صورت وضعیت های ارسالی.

* کنترل و رسیدگی به لیست پرداختهای پرسنلی و مطابقت آنها با قوانین و مقررات مربوطه.

* نظارت بر کامل و مکفی بودن مدارک قانونی سند صادره تا سقف هزینه صورت گرفته با توجه به صحت اعداد و ارقام هزینه.

رئیس اداره

فاطمه دلاکی
سمت : رئیس اداره رسیدگی به اسناد

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۰۶-۰۳۴

کارشناسان

مصطفی نقی ماهانی
سمت : تنظیم اسناد

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۲-۰۳۴

صدیقه پورحسنشاهی
سمت : کارشناس رسیدگی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

محمد وزیری
سمت : کارشناس رسیدگی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۲-۰۳۴

صدیقه رمضانی
سمت : کارشناس رسیدگی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۰۶-۰۳۴

فاطمه حاج علی اشرفی
سمت : کارشناس رسیدگی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

Scroll To Top