اداره رسیدگی به اسناد و مدارک

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره رسیدگی به اسناد و مدارک دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

*کنترل و رسیدگی به اسناد و مدارک رسیده به امور مالی و مطابقت آنها با قوانین و مقررات مربوطه.

* نظارت و کنترل بر وجوه پرداختی قراردادها با توجه به صورت وضعیت های ارسالی.

* کنترل و رسیدگی به لیست پرداختهای پرسنلی و مطابقت آنها با قوانین و مقررات مربوطه.

* نظارت بر کامل و مکفی بودن مدارک قانونی سند صادره تا سقف هزینه صورت گرفته با توجه به صحت اعداد و ارقام هزینه.

رئیس اداره

فاطمه دلاکی
سمت : رئیس اداره رسیدگی به اسناد و مدارك

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۰۶-۰۳۴

کارشناسان

فاطمه حاج علی اشرفی
سمت : کارشناس رسیدگی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۰۶-۰۳۴

محمد وزیری
سمت : کارشناس رسیدگی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۲-۰۳۴

صدیقه پورحسنشاهی
سمت : کارشناس رسیدگی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

صدیقه رمضانی
سمت : کارشناس مسئول رسیدگی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۰۶-۰۳۴