اداره فضای سبز و زیبا سازی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره

دکتر محمدرضا پیرمرادی
سمت : رئیس اداره فضای سبز و زیباسازی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۳۱-۰۳۴

ایمیل:m.pirmoradi@vru.ac.ir