اداره فضای سبز و زیبا سازی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره

مهندس مهدی برومندنیا
سمت : رئیس اداره فضای سبز و زیباسازی

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۹-۰۳۴